Home > News > News > ภาพบรรยากาศเปิดเทอมวันแรก ภาคเรียนที่ 1/2562
ภาพบรรยากาศเปิดเทอมวันแรก ภาคเรียนที่ 1/2562

admin dba
2019-08-26 16:24:08

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2562 บรรยากาศเปิดเทอมวันแรก ภาคเรียนที่ 1/2562 หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (D.B.A.) เปิดสอนรายวิชา การจัดการทุนมนุษย์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธินันท์ พรหมสุวรรณ อาจารย์ผู้สอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562