Home > News > News > ภาพการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นายอานุภาพ คีรีพัฒน์
ภาพการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นายอานุภาพ คีรีพัฒน์

admin dba
2020-02-18 12:04:37

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 บัณฑิตวิทยาลัยจัดสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นายอานุภาพ คีรีพัฒน์ นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ