Home > News > News > ภาพการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวณํฐริกานต์ แก้าโกลฐาฎ์
ภาพการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวณํฐริกานต์ แก้าโกลฐาฎ์

admin dba
2020-02-18 12:04:15

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 บัณฑิตวิทยาลัยจัดสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวณํฐริกานต์ แก้าโกลฐาฎ์ นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ