หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > บรรยากาศการเรียนการสอน
บรรยากาศการเรียนการสอน

admin dba
2023-02-11 15:03:07

บรรยากาศการเรียนการสอน

รายวิชา DBA8501 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจขั้นสูง

อาจารย์ผู้สอน ผศ.ดร.ปรีชา วรารัตนไชย