คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
รองศาสตราจารย์ ดร.ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์
ประธานหลักสูตร


ประวัติการศึกษา :
D.B.A. Management Argosy University, USA.ค.ศ.2002
M.B.A. Financial Management  National University, San Diego, CA, USA. ค.ศ.1995
ศศ.บ. รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ.2532

ตำแหน่งปัจจุบัน :
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สถานที่ทำงาน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถ.อู่ทองนอก วชิระ ดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 0-2160-1171 โทรสาร 0-2160-1177
Email : sthabhiran@hotmail.com


รองศาสตราจารย์อรุณรุ่ง  วงศ์กังวาน

อาจารย์ประจำหลักสูตร


ดร.บรรดิษฐ  พระประทานพร

อาจารย์ประจำหลักสูตร


ดร.กฤศ  ฉายแสงเดือน

อาจารย์ประจำหลักสูตร


ดร.พอดี  สุขพันธ์

อาจารย์ประจำหลักสูตร