ประวัติความเป็นมา


            หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต  เป็นหน่วยงานในสังกัดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นหน่วยงานตามโครงสร้างภายในมหาวิทยาลัย ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ปัจจุบันตั้งอยู่ ณ อาคารศรีจุฑาภา (อาคาร21) มีประวัติความเป็นมาดังนี้

               หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต ได้เปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2552 ซึ่งในการขอเปิดหลักสูตรนั้น ทางคณะผู้รับผิดชอบในการจัดทำหลักสูตรได้มีการวิจัยความต้องการในการเรียนการสอนในหลักสูตร และมีการวิพากษ์หลักสูตรเพื่อต้องการให้หลักสูตรมีความทันสมัย สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ที่ศึกษาได้อย่างเต็มที่ซึ่งในหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการ มี 3 กลุ่มวิชา คือ กลุ่มการจัดการการเงิน กลุ่มการจัดการตลาด และกลุ่มการบริหารทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต  ได้เปิดสอนครั้งแรกในปีการศึกษา 2551  ซึ่งหลักสูตรได้ผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเมื่อวันที่ 27  สิงหาคม  2552  ที่ผ่านมานั้น  และจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF : HEd) กำหนดให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาหลักสูตรที่เปิดสอนอยู่แล้วต้องปรับปรุงให้สอดคล้องกับประกาศ  ภายในปีการศึกษา 2555  เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF : HEd) ทางหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต  จึงได้มีการปรับปรุงหลักสูตรเข้าสู่กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF : HEd) และเพื่อพัมนาบุคลากรสายวิชาชีพทางด้านบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตทางวิชาการและความเชี่ยวชาญเพียงพอสำหรับมาตรฐานการปฏิบัติงานในลักษณะต่าง ๆ ต่อมาได้มีการทำหลักสูตรใหม่เป็นหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต โดยไม่มีสาขาวิชาและกลุ่มวิชา เพื่อให้ทันสมัยในยุคธุรกิจเศรษฐกิจในปัจจุบัน