หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > โครงการแนะนำ อาชีพ“การทำขนมไทยสัมปันนี”
โครงการแนะนำ อาชีพ“การทำขนมไทยสัมปันนี”

admin dba
2023-02-11 15:25:52

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต ได้เข้าร่วมกิจกรรม โครงการแนะนำ อาชีพ“การทำขนมไทยสัมปันนี” 

ที่จัดขึ้นโดย บัณฑิตวิทยาลัย ณ ณ อาคารสายสุทธานภดล อาคาร 27 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา