Home > News > News
News

สวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฎอันดับ 1 สมัยที่ 11
สวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฎอันดับ 1 สมัยที่ 11 ...
2020-02-18 12:24:21
ช่องทางการติดต่อสื่อสาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ช่องทางการติดต่อสื่อสาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ...
2020-02-18 12:10:17
ภาพการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวณํฐริกานต์ แก้าโกลฐาฎ์
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 บัณฑิตวิทยาลัยจัดสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวณํฐริกานต์ แก้าโกลฐาฎ์ น ...
2020-02-18 12:04:15
ภาพการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นายอานุภาพ คีรีพัฒน์
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 บัณฑิตวิทยาลัยจัดสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นายอานุภาพ คีรีพัฒน์ นักศึกษาห ...
2020-02-18 12:04:37
บัณฑิตวิทยาลัยประชุมเตรียมความพร้อมการใช้ระบบ I-Thesis ครั้งที่ 1
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมเตรียมความพร้อมการนำระบบ I-Thesis มาใช ...
2019-11-18 14:13:45
พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 Graduate School Conference 2019
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.00 น. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามอบหมายให้ รศ.ดร.สมเดช รุ่ ...
2019-11-18 14:11:19
งานพิธีทอดกฐิน
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 รศ.ดร.ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์ ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต เป็นประธ ...
2019-11-18 14:08:11
Archive News