หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > บัณฑิตวิทยาลัยประชุมเตรียมความพร้อมการใช้ระบบ I-Thesis ครั้งที่ 1
บัณฑิตวิทยาลัยประชุมเตรียมความพร้อมการใช้ระบบ I-Thesis ครั้งที่ 1

admin dba
2019-11-18 14:13:45

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมเตรียมความพร้อมการนำระบบ I-Thesis มาใช้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย ผู้บริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และตัวแทนจากบริษัทเข้าร่วมประชุมหารือ