ค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร


มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ตารางอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรบริการธุรกิจดุษฎีบัณฑิต D.B.A. 

(ภาคพิเศษ)

 

รายการ

เทอมที่ 

เทอมที่ ๒

เทอมที่ 

เทอมที่ 

เทอมที่ 

เทอมที่ 

เทอมที่ 

เทอมที่ 

ค่าธรรมเนียมเดิม
(ภาคพิเศษ)

  ๑๑๐,๐๐๐

   ๙๐,๐๐๐

   ๙๐,๐๐๐

   ๙๐,๐๐๐

   ๙๐,๐๐๐

   ๙๐,๐๐๐

   ๙๐,๐๐๐

-

รวมตลอดหลักสูตร

๖๕๐,๐๐๐

เกณฑ์การพิจารณาปรับลดตลอดไป

บุคคลทั่วไป

    ๖๓,๐๐๐

   ๕๖,๐๐๐

   ๕๖,๐๐๐

   ๕๖,๐๐๐

   ๕๖,๐๐๐

๕๖,๐๐๐

๕๖,๐๐๐

๕๖,๐๐๐  

(ภาคพิเศษ)
รวมตลอดหลักสูตร

๔๕๕,๐๐๐หมายเหตุ ตารางค่าธรรมเนียมการศึกษาดังกล่าว ขอใช้ในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ เป็นต้นไป อัตราค่าทำเนียมดังกล่าวยังไม่รวมค่าบำรุงศูนย์วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศภาคเรียนละ ๒,๕๐๐ บาท และกรณีที่นักศึกษาชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตรแล้ว แต่ยังไม่สำเร็จการศึกษา นักศึกษาต้องชำระเงินค่ารักษาสถานภาพ ๕,๐๐๐ ในภาคเรียนที่ยังไม่สำเร็จการศึกษาหรือภาคเรียนที่นักศึกษาต้องชำระ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บจากนักศึกษาไว้แล้ว จะไม่คืนให้กับนักศึกษาไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น